این سایت متعلق به یک مرکز نشر کتاب با عنوان نشر فرداست که از طریق این پایگاه میتوانید اطلاعاتی در مورد این مرکز به دست آوریدو همچنین به صورت آن لاین در جهت خرید محصولات آن اقدام نمایید.