جستجو در میان مجلات، جستجوی موضوعی در محدوده جغرافیایی دلخواه از تواناییهای این جستجوگر است.