این مرکز امکان مشاورة تحصیلی و اطلاعات در مورد مراکز آموزش تكمیلی را در اختیار شما قرار می دهد.