شركت پژوهش و فناوری پتروشیمی متولی اصلی تعریف، تصویب و مدیریت اجرای فعالیتهای پژوهشی مورد نیاز شركت ملی صنایع پتروشیمی بوده و دارای سه مركز پژوهش و فناوری درتهران، اراك و منطقه ویژه اقتصادی بندر امام می باشد.