دانشگاه York سومین دانشگاه بزرگ کانادا شناخته شده است.