مطالعه علمی و مستمر مسایل و موضوعات انرژی همچون افزایش نیاز جهانی به انرژی، محدودیت منابع تجدیدناپذیر، مسایل محیط زیست تنها با ایجاد سازمانهای ویژه مربوط به مطالعات انرژی امکان پذیر است. تاسیس سازمان های مربوط به مطالعات انرژی بیش از هر چیز می تواند گام مؤثری در رابطه با راهبرد صیانت از ذخایر انرژی و مصرف بهینه آنها باشد.