ما تعدادی از وكلا ، كارآموزان وكالت ، تحصیلكردگان حقوق، پژوهشگران حقوق انفورماتیك ، كارشناسان و متخصصین فن آوری اطلاعات هستیم كه علاوه بر ارائه خدمات حقوقی متعارف و سنتی به ارائه خدمات حقوقی در زمینه های مدنی ، تجاری و كیفری فن آوری اطلاعات و انفورماتیك می پردازیم.