بنیانگذاران شهر نرم افزار از سال ۱۳۶۹ شمسی فعالیت تجاری خود را در قالب شركت شبكه پردازان آغاز نمودند و سپس از سال ۱۳۷۴ بصورت تخصصی با ثبت شركت شهر نرم افزار به فعالیت بر روی نرم افزارهای كامپیوتری پرداختند كه در آغاز با عرضه نرم افزارهای مختلف در سطح استان اصفهان و سپس با تولید نرم افزار و همكاری با تولید كنندگان بزرگ نرم افزاری اصفهان اقدام به تولید و عرضه نرم افزارهای مختلف در سراسر كشور نمودند.