این سازمان در اسفندماه 1381 با هدف گسترش فرهنگ روحبخش قرآن كریم افتتاح گردید. در حال حاضر مسئولیت موسسه با محمد انجم‌شعاع و قائم‌مقام بنیاد استاد شهریارپرهیزكار(حافظ كل قرآن كریم و نفر اول مسابقات كشور عربستان) به عهده دارند.