کتابفروشی ایران حاوی انواع کتابهای فارسی و انگلیسی از سال ۱۳۵۷ است.