بیرجند شهریست در دل کویر با مردمانی خونگرم ، پاک و فهیم و از افتخارات آنان است که شهرشان اولــیــــن شهر ایران است که مجهز به لوله کشی آب شرب گردیده و مدرســـه شــوکـتـیـه شان همزمان با دارالفنون اولیــن مدرســـــه ایران تاسیس شده است. اکنون نیز با راه اندازی جــامـعـتـریـن و کامـلتـریـن سایت شهری ایران در بیرجند بار دیگر شاهد افتخاری بزرگ برای شهرشان بیرجند هستند .