این سایت متعلق به مرکز آموزش موارد امنیتی و آمادگی دفاعی می‌باشد که در منطقه‌ی جنوب امریکا واقع شده است. این مرکز به آموزش افراد حرفه‌ای می‌پردازد و هدف اصلی آن آموزش افراد حرفه‌ای برای حفاظت از امنیت جامعه می‌باشد.