این سایت به معرفی بزرگوار دکتر علی شریعتی و آثار او می پردازد.