این فروشگاه الکترونیکی عرضه کننده خدمات، کتاب و نرم افزار کامپیوتری است.