ایـن سایت حاوی مجموعه ای از منابع مرتبط با ماشین حساب‌ها می‌باشد. او ؟ بیش از میلیون‌ها نفر calc ۹۸ را در کامپیوتر‌های خود download کرده اند. ماشین حساب‌های ارائه شده توسط این سایت حاوی عملکردهای مورد استفاده برای محاسات آماری می‌باشند. توسط این ماشین حساب‌ها می‌توان تبدیل واحدهای سیستم‌های متریک ، خصوصیات فیزیکی مواد و ثوابت علمی را نگهداری کرد. از طریق این سایت می‌توانید به ماشین حساب‌های سخت‌افزاری کتاب‌های و نرم‌افزارهای مختلف دسترسی پیدا کنید. این سایت شما را به سایر سایت‌های مربوطه نیز متصل می‌کند.