شرکت پومار تولید کننده فایلهای بایگانی و لوازم اداری می باشد.