این سایت متعلق به شرکت COCOA می‌باشد. در این سایت می‌توانید با محاسباتی در جبر commutative آشنا شوید. این سایت شما را باتیم COCOA آشنا می‌سازد و نیز می‌توانید توسط تیم تحقیقاتی Genova از برنامه کنفرانس‌ها و مقالات منتشر شده در این زمینه ، اطلاعاتی کسب نمایید. این مرکز حاوی برنامه‌های آموزشی نیز می‌باشد که می‌توانید از آنها بهره‌مند شوید. لازم به ذکر ات که می‌توان با منابع اطلاعاتی این سایت نیز آشنا شد.