در این سایت می‌توانید مقالاتی مربوط به تئوری و کاربرد آنها (برای دانش‌آموزان) ، رابطه‌ی معنایی میان منطق خطی و ریاضی مطالعه نمایید. این مقالات و نوشته‌ها توسط گروه stanford concurrency نوشته و گردآوری شده است. شما می‌توانید فعالیت‌ها و خدمات این سایت را در زمینه‌های فیزیک منطق خطی ریاضی و فلسفه ملاحظه کرده و برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره‌ی شرکت chu spacces می‌توانید به این سایت مراجعه نمایید.