این سایت به چهار زبان قابل دسترسی است. سامان کاشی تولید کننده انواع کاشی در ایران است.