این سایت توضیحاتی درباره‌ی توابع ، منحنی‌های بیضوی و عملیات ریاضی مربوطه به شما ارائه می‌دهد. پس شما می‌آموزید که منحنی بیضوی یک طرح قابل تعریف و ساده توسط ریاضیات دوره‌ی دبیرستان می‌باشد و این طرح ، مطالعات عددی پیچیده را تسهیل می‌نماید.