این سایت در باره‌ی تئوری احتمال بعنوان یک منطق گسترده ، توضیحاتی ارائه می‌دهد. در اینجا می‌توانید با تئوری‌ها و توضیحات دکتر E.T.Jaynes آشنا شوید و به مقالات این شخص دسترسی پیدا کنید. شما می‌توانید توضیحات و مقالات سایر افراد را نیز درباره‌ی تئوری احتمال ملاحظه نمایید و با برنامه‌ی کنفرانس‌ها و همایش‌ها نیز آشنا شوید.