مرکز اطلاعات و تحقیقات زعفران در سال 1380 توسط اتحادیه صادر کنندگان زعفران و کانون زعفران ایران (در حال تاسیس)، با حمایت شهرک فن آوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور