این سایت توسط دانشگاه مینسرو تا تشکیل شده است و شما می‌توانید اطلاعاتی راجع به Biostatistics به دست آورید. Biostatistics در حقیقت کاربرد روش‌ها و تکنیک‌های آمار در تحقیقات علمی مربوط به علوی چون پزشکی زیست‌شناسی سلامتی عمومی ، کاربرد و گسترش ابزارهای جدید در این زمینه‌ها می‌باشد. این علم نقش مفیدی را در طراحی برنامه‌های مطالعاتی و آنالیز اطلاعاتی ایفا می‌کند. شما از طریق این سایت می‌توانید گزارشات تحقیقاتی مربوط سال ۲۰۰۰ و سال‌های دیگر را ملاحظه نمایید. هم‌چنین می‌توانید در باره پروژه‌هایی که هم اکنون توسط این سازمان در حال انجام است اطلاعاتی به دست آورید.