این سایت به معرفی اعضای انجمن فرآوره های لبنی ایران می پردازد.