شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان پس از تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران در سال 1363 و به مرور که شهرکهای صنعتی در استانها تشکیل می گردید در سال 1366 تاسیس شد و هم اکنون متشکل از 33 شهرک صنعتی مصوب و در حال مطالعه و تصویب می باشد.