انجمن مدیریت منابع انسانی در راستای اشاعه فرهنگ ، توسعه دانش و ارتقای سطح پژوهش در حوزه مدیریت منابع انسانی‌در نظر دارد بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با دانش مدیریت منابع انسانی و توسعه نظام‌های مربوطه سروکار دارند، ارتباط برقرار نماید.