این سایت درباره نمایشگاهی که توسط مدرسه ریاضی دانشگاه ولز انجام گرفته به شما توضیحاتی ارائه می‌دهد. مطالب موجود در این سایت را می‌توان بریا مباحث را می‌توان برای مباحث آموزشی ، هنری و علمی مورد استفاده قرار داد. در این نمایشگاه درباره گره‌ها و وجود آنها در علم ریاضی مباحثی به‌چشم می‌خورد. در این سایت می‌توانید بدعت‌ها و نوآوری‌های انجام شده در زمینه ریاضی را مورد مطالعه قرار دهید. این سایت درباره اعداد Bridge گره‌های colouring ، ریاضی گره‌ها ، اعداد غیرگره‌ای و ... توضیحاتی به شما ارائه می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید به سایت‌های بسیاری در زمینه‌های گره‌ها و ریاضیات ،از جمله جامعه‌ی ریاضی لندن متصل شوید.