ایران منو اولین بانک اطلاعات اینترنتی غذا و صنایع غذایی در ایران می باشد.