شرکت Biostat یک شرکت مشاور در زمینه‌ی آمار می‌باشد و این شرکت در زمینه‌ی آنالیز داده‌ها ، گزارشات علمی و روش‌های شمارش آماری فعالیت دارد. شرکت Biostat آنالیزهای آماری را برای مطالعات اپیدمی‌لوژی ، کلینیکی و ژنیتیکی انجام می‌دهد. سایر فعالیت‌های این شرکت عبارتند از: مدیریت اطلاعات ، ارزیابی موقتی داده‌ها ، تولید کدهای تصادفی ، طراحی پروتو کل‌های کلینیکی و… از طریق این سایت می‌توانید با مطالعات تحقیقاتی انجام شده در این زمینه و سایر خدمات این شرکت آشنا شوید.