نرم افزار مترجم پارس یک سیستم ترجمه ماشینی است که متن انگلیسی را به جمله های فارسی ترجمه می نماید.<br /> اولین نگارش تجاری مترجم در شهریور ماه 1376 به عموم عرضه گردید و آخرین نگارش ارتقاء یافته مترجم پارس در خرداد ماه 1383 ارائه شده است.