مرکز تحقیقات تروما و پژوهشهای جراحی سینا در سال ۱۹۹۴ تاسیس شد و به سرعت به عنوان یکی از مراکز مهم تحقیقات جراحی شناخته شد.