این سایت به معرفی تجهیزات پزشکی ایران و شرکت های مربوطه می پردازد.