این سایت شما را با اساس cryptography و مفهوم آن آشنا می‌کند. این سایت الگوریتم نقل و انتقال دهنده‌ی پیام‌ها را به شما معرفی می‌نماید. از طریق این سایت می‌توانید با مفهوم encryption نیز آشنا شوید. در اینجا کتاب‌های متعددی در این زمینه‌ها و جود دارند که شما می‌توانید از آنها بهره گیرید و با رمزها و کدها‌ی قدیمی و باستانی نیز آشنا شوید و هم‌چنین می‌توانید ماشین‌های کدگزارنده را مشاهده نمایید.