باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان ، باشگاهی است دارای شخصیت حقوقی که بر اساس مقررات مربوط به موسسات غیر تجاری تشکیل و طبق اساسنامه اداره می شود . <br /> مرکز اصلی باشگاه شهر اصفهان می باشد و هیات مدیره می تواند مرکز باشگاه را به هر نقطه از کشور که صلاح بداند منتقل ویا شعب تاسیس نماید .