انجمن دوستداران اصفهان و فرایبورگ یک انجمن رسمی و ثبت شده است و در چارچوب پیوند خواهرخواندگی میان شهرهای اصفهان و فرایبورگ (واقع در جنوب آلمان) فعالیت دارد. این انجمن حدود 100 عضو دارد که همگی می کوشند تا پیوند خواهرخواندگی در تمام زمینه های ممکن فعال و پویا باشد. این فعالیت ها گسترده هستند و بخش های فرهنگی، ورزشی، پزشکی، اینترنت و غیره را شامل می شوند.