شما با مراجعه به این پایگاه به بانک کاملی از اطلاعات درباره‌ی مکتب تشیع، که توسط پایگاه‌های شیعی بر اینترنت نشر داده شده است، دسترسی پیدا می‌کنید. در حال حاضر پایگاه Shiasearch دارای چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و اردو می‌باشد. در صفحه‌ی اول هر کدام از زبان‌ها چند گونه طبقه‌بندی وجود دارد که به توضیح اجمالی آنها می‌پردازیم.