شهر قم در حاشیه کویر مرکزی ایران قرار دارد. اکثر زمین ها و اراضی اطراف شهر شوره زار و نمک زار می باشدو قابل کشت و بهره برداری نیست. بغیر از فصل تابستان که گرما در این شهر شدید می باشد, بقیه سال آب و هوا برای سفر به قم مناسب است.