دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، اولین نهاد فرهنگی و تبلیغی و علمی و پژوهشی است که به فرمان حضرت امام خمینی (ره) و در آغاز با عنوان دیره تبلیغات امام و سپس دفتر تبلیغات امام و سرانجام دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تأسیس شد. بهار 1358 (شانزدهم اردیبهشت ) نهال این درخت در قم ریشه زد و اینک پس از چندین سال با عنیت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سترگ و سیه گستر شده است.