این پایگاه متعلق به آیت الله سید محمد سعید حکیم می باشد. در این سایت فرمایشات ایشان به سه زبان انگلیسی، عربی و اردو وجود دارد.