این سایت به دو زبان عربی و انگلیسی است. در این سایت آثار و فرمایشات آیت الله خوئی آورده شده است.