در اینجا نمونه هایی از نمایش های پارسی جمع آوری گردیده تا در اختیار ادب دوستان و علاقمندان به ادب و هنر ایران عزیز قرار گیرد.هم چنین نمونه هایی از داستان های کوتاه پارسی جمع آوری گردیده تا در اختیار ادب دوستان و علاقمندان به ادب و هنر ایران عزیز قرار گیرد.