شما می توانید متون خود را جهت ترجمه از طریق پست الکترونیک یا نمابر برای ما ارسال کنید و طبق یک زمان بندی معین ترجمه آن را به صورت تایپ شده از همان طریق دریافت کنید.