در این سایت اطلاعاتی در زمینه ادبیات، سینما و نمایش، موسیقی و ... ارائه می شود.