در گیلان نیز همانند دیگر نقاط كشورمان رشد آموزش و پرورش بر استفاده از ریشه و بنیانی مذهبی تكیه داشت و مساجد و مكتب خانه ها در آغاز مسیر این حركت قرار داشتند .