سازمان آموزش وپرورش در راستای سیاست های آموزش و پرورش در جهت عمل به تعهدات کنفرانس های بین المللی و تحقق اهداف آموزش برای همه حرکت میکند و در سایه تلاشهای جمعی و نشستهای کارشناسانه چالشهای محلی مربوطه به هر یک از اهداف وراهبرد های جهانی شناسایی و با ارائه راهکار های کیفی و اعمال آنها در چهار چوب برنامه عمل خود سعی در نزدیکی به ,ICTنقطه مطلوب را دارد و بطوری که در بسیاری از زمینه ها ازجمله ,پوشش تحصیلی ,کیفی سازی نیروی انسانی سیستم برنامه ریزی و کنترل فرایند آموزشی از برنامه سوم توسعه پیشی گرفته و در مقام برترین استان در سطح کشور بو ده است.