در سال 1278 شمسی“مدرسه علوم سیاسی”با هدف تربیت رجال سیاسی و کارگزاران سیاست خارجی کشور در تهران تأسیس شد. پس از آن در خلال یکصد سال گذشته هر قدر که ضرورت آموزشهای تخصصی و حرفه‏ای نمایانتر گردید، تأمین نیازهای علمی و آموزشی دستگاه دیپلماسی کشور بر عهدة نهادهایی همچون دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و سپس مؤسسه آموزش عالی روابط بین‏الملل وابسته به وزارت امور خارجه گذارده شد.<br /> از سال 1361 برای نخستین بار در کشور آموزش رشته‏های تخصصی روابط بین‏الملل را در مقطع کارشناسی و سپس کارشناسی ارشد ارائه نمود.