این مرکز یکی از موفق ترین فراهم کننده های سرویس اینترنت در ایران است.