این سایت به زودی به عنوان نخستین سایت اطلاعاتی و مطالعاتی در زمینه‌ی دوچرخه‌رانی ، در اختیار دوچرخه‌سواران قرار می‌گیرد. این سایت بوسیله‌ی مربیان و آموزش‌یاران حرفه‌ای ، سازما‌ن‌های دوچرخه‌رانی و نیروهای پلیس آموزش دیده در این زمینه طراحی و سازماندهی گردیده است. اطلاعات موجود در این سایت عبارتند از : نحوه‌ی استفاده از دوچرخه و آموزش دوچرخه‌رانی ، دوچرخه‌رانی و قوانین ، مصونیت‌های دوچرخه‌رانان و هم‌چنین مواردی از قبیل: نحوه‌ی نگهداری صحیح دوچرخه ، آموزش نحوه‌ی کنترل دوچرخه و اطلاعاتی درباره‌ی قوانین راه‌ها.