این شرکت فراهم کننده سرویسهای اینترنتی است که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۷ آغاز کرده است.