این شرکت در سال ۱۹۹۹ تاسیس شده است. فعالیت این مرکز در زمینه اینترنت و کامپیوتر می باشد.